Korilane on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

MÕISTED

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Korilasel teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, koostööpartnerid ning töötajad, kelle kohta on Korilasel Isikuandmeid.
Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Korilase Isikuandmete töötlemise põhimõtted.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi  kasutada Korilase teenuseid.
Leping on Korilase ja Kliendi vahel sõlmitud müügileping.
Veebileht www.korilane.eu on Korilase veebileht.
Külastaja on isik, kes kasutab Korilase veebilehte.
Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
Teenused on igasugused Korilase poolt pakutavad teenused ja tooted.
Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
Müügikanalid on Korilase poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.
Tooteportfell on Korilase erinevad tooted, mille nimekiri on kättesaadav veebilehelt www.korilane.eu.
Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

ÜLDSÄTTED

Korilase juriidiline isik on OÜ Korilane Nordic, registrikoodiga EE102460742, asukohaga Lutserni, Metsküla, Saaremaa vald, 94271.

Isikuandmeid võib Korilane töödelda:

 • vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
 • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
 • vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.

Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Korilase töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Korilase valduses olevate Isikuandmetega. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

PÕHIMÕTTED

Korilane lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. Korilase eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele. Korilase kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

Seaduslikkus: Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
Õiglus: Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
Läbipaistvus: Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
Eesmärgipärasus: Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.
Õigsus: Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks.
Säilitamise piirang: Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui Korilane soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib Korilane andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on Korilane saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Korilane vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 

ISIKUANDMETE KOOSSEIS

Korilane kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

 • Andmesubjekti poolt Korilasele avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber);
 • Andmesubjekti ja Korilase tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
 • Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
 • Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt e-poest ostmisel);
 • Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
 • Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
 • Korilase poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Korilane töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Korilane põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
Seadusest tuleneval alusel töötleb Korilane Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Korilasel on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

 • Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
 • Veebilehtede, mobiilirakenduste ja ostude sooritamisel kogutavad  Isikuandmed. Korilane kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
 • Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
 • Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;
 • Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Korilane Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.
 • Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Korilane hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust.

KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Korilane teeb koostööd isikutega, kellele Korilane võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

 • vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
 • Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Korilase juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Korilane säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Korilase poolt selleks kehtestatud korrale. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Korilane tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib Korilane kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse.

LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Korilane ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest. Juhul kui Korilane saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Korilane endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Nõusolekuga seonduvad õigused:

 • Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Korilasele oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
 • Korilasele antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
 • Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
  • Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
  • Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
  • Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
  • Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib muuhulgas juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
  • Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane.

ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

Õiguste teostamine:

 • Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Korilase poole e-posti teel info@korilane.com

Kaebuste esitamine:

 • Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Korilase poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
 • Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: www.aki.ee.

KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

Korilane võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda. Korilane kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Korilane kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte Küpsiseid kasutavad Korilase partnerite Veebilehed. Nende Küpsiste tekkimist Korilane ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.

KONTAKTANDMED 

Korilasega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@korilane.com

LISATINGIMUSED

Korilasel on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Eeldame, et kui asute kasutama Korilase veebilehte www.korilane.eu, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.